• Advokáti a Koncipienti

  JUDr. Elena Szabóová advokát

  narodená v roku 1970 v Šali. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1993. Do roku 2001 pôsobila ako vedúca právneho oddelenia výrobnej obchodnej spoločnosti s nadnárodným vlastníctvom; v rokoch 2001 – 2003 bola členkou Komory komerčných právnikov.Členkou Slovenskej advokátskej komory sa stala 01. 11.  2003 ; je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 2086. Špecializuje sa na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností a medzinárodného práva súkromného. Právne služby poskytuje v slovenskom, maďarskom,  anglickom a ruskom jazyku.

  Mgr. Csaba Bodnár
  advokát

  narodený v roku 1985 v Košiciach. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2009. Absolvoval stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky od 1. mája 2008 do 31. mája 2009. Ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2014; je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6709. Špecializuje sa na oblasť obchodného, občianskeho a medzinárodného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

  Mgr. Andrea Andicsová koncipientka

  narodená v roku 1985 v Dunajskej Strede. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave ukončila v roku 2009. Ako advokátska koncipientka je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2010; je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4731. Špecializuje sa na oblasť občianskeho, exekučného a pracovného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

  Mgr. Ingrid Rennerová koncipientka

  narodená v roku 1983 v Nových Zámkoch. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2008. Ako advokátska koncipientka je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2009; je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3597. Špecializuje sa na oblasť obchodného a občianskeho práva. Právne služby poskytuje v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.