• Odborné zameranie


  Právo obchodných spoločností
  Naše hlavné zameranie je obchodné právo. Právne služby poskytujeme predovšetkým spoločnostiam so slovenským a zahraničným sídlom. Poverenie v sebe zahŕňa založenie obchodnej spoločnosti, jej zmeny, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zvýšenie alebo zníženie základného imania, prevod obchodného podielu, vypracovanie smerníc a vnútorných nariadení, založenie organizačnej zložky, zrušenie obchodnej spoločnosti. Pripravíme a zúčastníme sa na riadnych a mimoriadnych valných zhromaždeniach obchodných spoločností a vyhotovíme ich zápisnice. Vykonáme formulovanie právnych stanovísk, due diligence správ a záznamov. Našim odborným zameraním a výhodou je cezhraničné zastupovanie, vďaka našim jazykovým schopnostiam a našej pozícii sa na nás môžu za účelom úspešného vybavenia právnej veci obrátiť slovenské/české spoločnosti, ak potrebujú niečo vyriešiť v Maďarsku a rovnako maďarské spoločnosti, ak majú problém na Slovensku, resp. v Česku.
  Zmluvné právo (záväzkové právo) a Občianske právo
  Naše služby v tomto smere okrem iného zahŕňajú prípravu zmlúv - ako napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, licenčná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, atď. -, ich pripomienkovanie, analýzu očakávaných následkov obchodných transakcií a zastúpenie v súdnych konaniach na území Slovenskej republiky a Maďarska.
  Správne právo
  Naša kancelária už konala pred orgánmi verejnej správy, štátnej správy a samosprávy v mnohých záležitostiach. Pre našich Klientov poskytujeme komplexné právne služby v konaní pred správnymi a samosprávnymi orgánmi, vrátane vypracovania podaní, koncipovania listín, ich pripomienkovania, v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, v sporoch o určenie vlastníckeho práva, v stavebných konaniach, v priestupkovom konaní, v rôznych povoľovacích konaniach. Právne zastúpenie poskytujeme v konaniach pred správnymi orgánmi tak v prvostupňovom konaní, ako aj v odvolacom konaní. Rovnako zastupujeme Našich Klientov aj v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu.
  Súťažné právo
  Hospodárska súťaž podnikateľov je nevyhnutnou súčasťou trhovej ekonomiky. V hospodárskej súťaži sa treba zúčastniť a pokračovať s čistými aktivitami, bez nekalých praktík, preto naša kancelária svojim Klientom napomáha k využitiu čo najširšieho spektra zákonom povolených prostriedkov.
  Nehnuteľnosti
  Sme Vám plne k dispozícii pri vykonaní akýchkoľvek právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľností. V súvislosti s nehnuteľnosťami pre každého Klienta osobitne v čo najkratšom čase pripravíme požadovaný typ zmluvy, ako napríklad kúpnu, nájomnú, alebo obdobnú zmluvu. Zastupujeme Klienta v sporoch týkajúcich sa nehnuteľností a v konaní pred príslušným katastrálnym odborom.
  Zastupovanie v právnych sporoch
  Naša kancelária často zastupuje svojich Klientov v právnych veciach pred všeobecnými súdmi a rozhodcovskými súdmi, avšak našim primárnym záujmom je riešenie právnych sporov mimosúdne za účelom vyhnúť sa dlho trvajúcim a nákladným súdnym sporom pre našich Klientov. Vyhotovíme všetky dokumenty súvisiace s predmetným sporom. Vypracujeme stratégiu za účelom odvrátenia vzniku najčastejších sporov súvisiacich s činnosťou Klienta.
  Pracovné právo
  Spolupodieľame sa na vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru a podrobne vypracujeme príslušné dokumenty, vrátane vedúcich zamestnancov. Podľa potreby vyhotovíme kolektívnu zmluvu, zmluvy a iné dokumenty týkajúce sa dočasného pridelenia zamestnancov.
  Konkurz a reštrukturalizácia
  V rámci konkurzného konania poskytujeme právnu pomoc tak veriteľom ako aj úpadcovi, zhromaždíme potrebné dokumenty, spolupodieľame sa na určení zodpovednosti spoločnosti vzhľadom na jej insolventnosť, zastúpime Klienta na schôdzi veriteľov alebo na zasadnutiach veriteľského výboru, predstavíme smerodajné právne názory a vypracujeme optimálne stratégie používané v konaní o vymoženie pohľadávky.