• Szakterületek


  Társasági jog
  Fő területünk a kereskedelmi jog. Elsősorban szlovák és külföldi székhellyel rendelkező cégek számára nyújtunk jogi szolgáltatásokat. A megbízás magában foglalja a gazdasági társaságok alapítását, annak változásait, összeolvadását, beolvadását, felosztását, alaptőke emelését és leszállítását, üzletrészek átruházását, belső előírások és szabályzatok kidolgozását, fióktelep létrehozását, gazdasági társaság megszűnését. Előkészítjük és részt veszünk a gazdasági társaságok rendes és rendkívüli taggyűlésein, közgyűlésein és igazgatósági ülésein, illetve megszerkesztjük azok jegyzőkönyvét. Vállaljuk jogi vélemények, átvilágítási (due diligence) jelentések és feljegyzések megfogalmazását. Szakterületünk, erősségünk a határokon átívélő képviselet, nyelvi adottságainkból és helyzetünkből kiindulva hozzánk bizalommal és a sikeres ügyintézés reményében fordulhatnak szlovák/cseh cégek akkor is, ha Magyarországon van intéznivalójuk, illetve magyarországi cégek, ha Szlovákiában, vagy Csehországban akadt problémájuk.
  Szerződések joga (kötelmi jog) és Polgári jog
  Szolgáltatásaink ezen a területen többek között magukban foglalják a szerződések előkészítését, ideértve az adásvételi -, vállalkozási -, ajándékozási -, licencia -, kölcsön –, bérleti - és egyéb szerződéseket, azok elkészítését, felülvizsgálatát, üzleti tranzakciók várható következményeit, illetve a Szlovák Köztársaság és Magyarország területén folyó bírósági eljárásban való képviseletet.
  Közigazgatási jog
  Irodánk számos esetben járt el hatósági, önkormányzati és állami szervek előtti eljárásokban. Teljes körűen vállaljuk ügyfeleink részére az önkormányzati és államigazgatási szervek előtt folyó jogi eljárásokban való jogi tanácsadást, beadványok készítését, okiratok szerkesztését, véleményezését, közigazgatási határozatok kapcsán a meghozott határozat jogszerűségének vizsgálatát, birtokviták, építési ügyek, szabálysértési ügyek, engedélyezési eljárások lefolytatása esetén. Jogi képviseletet nyújtunk hatósági eljárásokban mind az alapeljárásban, mind pedig a közigazgatási eljárás jogorvoslata során. Ellátjuk továbbá ügyfeleink peres képviseletét is bíróság előtt folyó, közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti közigazgatási perekben.
  Versenyjog
  A piacgazdaság alapvető kelléke a vállalkozók gazdasági versenye. A gazdasági versenyt azonban tisztességes eszközökkel, illetve a piac tisztességtelen eszközökkel való korlátozása nélkül kell folytatni, ezért irodánk segítséget nyújt ügyfelei részére a törvény által megengedett eszközök lehető legszélesebb körű kiaknázásában.
  Ingatlanjog
  Mi az Ön rendelkezésére állunk bármilyen ingatlant érintő jogügylet elvégzéséhez. Az ingatlanokkal kapcsolatos különböző típusú szerződéseket, mint például ingatlan adásvételi -, bérleti –, vagy egyéb szerződéseket Ügyfeleink számára személyre szabva a lehetséges legrövidebb időn belül elkészítjük. Ellátjuk Ügyfeleink képviseletét az ingatlant érintő tulajdoni perekben és az illetékes földhivatal előtti eljárásban.
  Jogvitákban való képviselet
  Irodánk gyakran képviseli Ügyfeleit kiemelt fontosságú ügyekben a rendes bíróságok és választottbíróságok előtt, de elsődleges célunk a jogviták peren kívüli rendezése annak érdekében, hogy elkerüljük a hosszú ideig tartó pereskedés okozta, sokszor nagy mértékű kiadásokat Ügyfeleink számára. Elvégezzük a perrel kapcsolatos valamennyi irat és akta megszerkesztését. Stratégiákat dolgozunk ki az Ügyfél tevékenységével kapcsolatosan leggyakrabban felmerülő vitás kérdések elkerülése érdekében.
  Munkajog
  Részt vállalunk a munkaviszony létrehozásának, módosításának és megszüntetésének előkészítésében és a vonatkozó dokumentáció részletes kidolgozásában, beleértve a vezető állású munkavállalókat is. Igény szerint szerkesztünk kollektív és munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szerződéseket.
  Felszámolási- és csődjog
  Fizetésképtelenségi eljárás során a hitelezőnek és az adósnak egyaránt nyújtott jogi segédlet és képviselet, a szükséges iratok összeállítása, a társaság fizetésképtelenségére vonatkozó felelősség megállapításának lebonyolítása, az Ügyfél képviselése a hitelezők csoportosulásában vagy bizottságában, az irányadó jogi vélemények bemutatása, illetve az adósság behajtási eljárás során alkalmazandó optimális stratégiák kidolgozása.